วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ถวายพระพร

เรื่องเด่นวันนี้

ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด ประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2565
หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวิดีโอสั้น “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร” ระดับพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี ประจำปี 2566
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดขูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทน
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภาวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖
หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ไปดำรงแต่งตั้งตำแหน่งเดิม ในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัด สพฐ.
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565
หนังสือ ก.ค.ศ. ว18 ลว 10 กรกฎาคม 2566 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2567
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2566
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ สป.ศธ.เปิดสอบแข่งขันจำนวน 19 อัตรา

กฎบัตรการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติ กรณีความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565
พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2565
หลักเกณฑ์การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรณีตัวอย่างข้าราชการทำผิดอาญา
กฎกระทรวง วิ.ปกครอง
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อินโฟกราฟฟิกประชาสัมพันธ์