วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565
homeslide-00
homeslide-01
homeslide-03
previous arrow
next arrow
จัดทำองค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน เกณฑ์การตัดสินฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดปัตตานี
ร่วมประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกกฎหมายยาเสพติด ตาม “ยุทธการพิทักษ์ไทย ยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติด” ครั้งที่ 1/2565
ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ส่งมอบชุดตรวจเชื่อโควิด -19 ( ATK) ชนิด Home Use แก่หน่วยงานทางการศึกษา
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อด้านมาตรการผ่อนคลาย
ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดปัตตานี และพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2565
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37)
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร
ประกาศผลการประกวดรางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
ข้อกำหนดตามระเบียบก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย
เอกสารเผยแพร่ จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ว8 การซ้กซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 
 

สถิติตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2564