วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2564

นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทุกสังกัด พร้อมทั้งปัญหาและแนวทางแก้ไขต่าง ๆ เมื่อวันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมคณะกรรมการโครงการ  TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2564
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเวทีนโยบายระดับสูง : ทิศทางการพัฒนาทักษะทนชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ร่วมตรวจสถานบริการที่ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี 2567
ร่วมโครงการประชุมและรับมอบเข็มกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดปัตตานี
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการแกปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Thailand Zero Dropout)
ศึกษาตานีประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดปัดตานี “ภาษามลายู อักษรยาวี