วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2564

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการเข้าร่วมประชุม และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยนายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นางมาเรียม ยะสะแต รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ทำหน้าที่ อนุกรรมการและเลขานุการ และนางสาวอามีเนาะ แยนา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2564
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/ 2563
การลงนามแบบรายงาน กศภ.-18ภาคการศึกษา
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวซนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
โครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช ฯ(ม.ท.ศ.) ระดับภาค ( ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)