วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2564

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการเข้าร่วมประชุม และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยนายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นางมาเรียม ยะสะแต รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ทำหน้าที่ อนุกรรมการและเลขานุการ และนางสาวอามีเนาะ แยนา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2564
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำปี)
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการ “สานพลังการศึกษาพัฒนาจังหวัดขายแดนใต้”
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567