วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางซัลวานา หะยีเยะ นักวิชาการพัสดุ นางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ซึ่งดำเนินการจัดประชุมโดย กลุ่มตรวจจราชการและติดตามประเมินนผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ซึ่งได้รับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและร่วมพิจารณาแนวทางการพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ฯ กำหนดการวันประชุมกลั่นกรอง และจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และกำหนดวันส่งรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองโดยเรียงตามลำดับ

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา