วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกนักเรียนทุน ม.ท.ศ. ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการคัดเลือก คัดสรรผู้ขอรับพระราชทานทุนโครงการทุนการศึกษา พระราชทาน ม.ท.ศ. ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด ปี 2565 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับสถานศึกษา จำนวน 9 ราย นำเสนอข้อมูลพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกนักเรียนทุน ม.ท.ศ. ครั้งที่ 2/2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/ 2563
การลงนามแบบรายงาน กศภ.-18ภาคการศึกษา
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวซนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
โครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช ฯ(ม.ท.ศ.) ระดับภาค ( ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)