วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอการปรับหลักสูตรสถานศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 รศ.เอกรินทร์ สังข์ทอง เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอการปรับหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และประชุมสร้างการรับรู้ในเรื่อง แผนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี เป้าหมายในการสร้างเยาวชนปัตตานีให้เป็น Smart Student สู่การเป็น Smart People Pattani ผ่าน SMART (สมรรถนะ) + 1 (คุณลักษณะ) ทางออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี่ จำนวน 32 แห่ง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ วิจัยและประเมินผล ซึ่งมีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี , รองศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี, ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี, นักวิชาการศึกษา สช.ปัตตานี และ อบจ.ปัตตานี คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมด้วย

– – –
QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอการปรับหลักสูตรสถานศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ศึกษา’ตานี ร่วมลงนาม MOU “ในการขับเคลื่อนโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม”
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไข(ร่าง) คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ศึกษาตานี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดปัตตานี
ศึกษาตานีประชุมหารือการจัดการศึกษาในเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี
พัฒนานวัตกรรม โครงการ IFTE พ.ศ. 2567