วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

ประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอการปรับหลักสูตรสถานศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 รศ.เอกรินทร์ สังข์ทอง เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอการปรับหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และประชุมสร้างการรับรู้ในเรื่อง แผนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี เป้าหมายในการสร้างเยาวชนปัตตานีให้เป็น Smart Student สู่การเป็น Smart People Pattani ผ่าน SMART (สมรรถนะ) + 1 (คุณลักษณะ) ทางออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี่ จำนวน 32 แห่ง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ วิจัยและประเมินผล ซึ่งมีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี , รองศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี, ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี, นักวิชาการศึกษา สช.ปัตตานี และ อบจ.ปัตตานี คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมด้วย

– – –
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2565 สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีต้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ วิจัยและประเมินผล ครั่งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ประจำปี 2563
นิเทศ ติดตามการปรับหลักสูตรสถานศึกษา ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา #3
นิเทศ ติดตามการปรับหลักสูตรสถานศึกษา ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา #2