วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ด้านการศึกษา และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ด้านการศึกษาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตร่วมกับผู้แทนภาคการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำศาสนาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ในการนี้ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ด้านการศึกษา และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา

ภาพกิจกรรม: