วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ร่วมงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังวหัดปัตตานี โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรม: