วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันนี้ (15 มิ.ย. 2565) นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางนันทิยา ดาราแม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา นายชัยชนะ สระทองทา รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2, ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3, ผู้แทนจาก สพม.ปัตตานี , คณะวิทยากรลูกเสือ และคณะวิทยากรตำรวจจราจร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเสมาตานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกเสือเนตรนารี จากหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 80 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายจราจร และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มีทักษะการใช้สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด ในการปฏิบัติหน้าที่การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และสามารถนำความรู้ ทักษะไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายจิตอาสา และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมด้านการจราจรของ ลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา


QR Code หน้านี้ :
QR:  พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประชุมวิทยากรและคณะทำงานกิจกรรมอบรมนักเรียนต้นแบบการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมอบรมนักเรียนต้นแบบ
กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
พัฒนากลไก และแนวทางส่งเสริมการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการ ศึกษาและความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาในจังหวัด
งานชุมนุมลูกเสือเทิดไท้องค์ราชัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านช่องแมว อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี