วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ร่วมสนทนากลุ่มย่อยโครงการวิจัยกลไกการสร้างความไว้วางใจผ่านนโยบายพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยโครงการวิจัยกลไกการสร้างความไว้วางใจผ่านนโยบายพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องกลางชล โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี