วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี

ในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดปัตตานี และส่งเสริมให้หน่วยงานในจังหวัดปัตตานี ร่วมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอันจะนำไปสู่การส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยสถานศึกษาสังกัดต่าง ๆ ดังนี้

  • สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี จำนวน 6 แห่ง
  • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 5 แห่ง
  • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จำนวน 4 แห่ง
  • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 1 แห่ง
  • สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จำนวน 4 แห่ง
  • และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี

โดยได้จับคู่สถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรตามโครงการ ระหว่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 23 คู่สถานศึกษา

QR Code หน้านี้ :
QR:  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไข(ร่าง) คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ศึกษาตานี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดปัตตานี
ศึกษาตานีประชุมหารือการจัดการศึกษาในเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี
พัฒนานวัตกรรม โครงการ IFTE พ.ศ. 2567
ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดงาน “โครงการนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2 (Open House 2024)”