วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมประชาบดี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม