วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus group) เรื่อง สมรรถนะองค์การและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายสะอาลูวี อิสสมะแอ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และนางสาวอามีเนาะ แยนา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อการวิจัย เรื่อง สมรรถนะองค์การและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสะบารัง โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในการประชุม