วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วม ประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมประชาบดี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม