วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ร่วมกิจกรรม “99 ปี หลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชการที่ 6 น้อมนำ สืบสาน สู่การปฏิบัติ”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วม ร่วมกิจกรรม “99 ปี หลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชการที่ 6 น้อมนำ สืบสาน สู่การปฏิบัติ” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมนำหลักรัฐประศาสโนบายสู่การปฏิบัติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธี