วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ศธจ.ปัตตานี ร่วมประชุมออนไลน์เรื่องการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายตูวันอารง ยีบากา และ นางขวัญตา ค้าขึ้น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมออนไลน์เรื่องการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ ซึ่งจะดำเนินการจัดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นผู้ขี้แจงรายละเอียดการดำเนินการสอบ อาทิเช่น ผลการสอบปีการศึกษา 2564 ระบบบริหารการจัดสอบปีการศึกษา 2565 การเพิ่มลดจำนวนนักเรียนเข้าสอบแต่ละสนามสอบ การแต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบ ระดับสนามสอบ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ เพื่อให้ศูนย์สอบได้ดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเน้นย้ำให้ศูนย์สอบปฏิบัติตามคู่มืออย่างเครงครัด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เสวนาการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
การคัดเลือกรูปแบบ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศธจ.ปัตตานี ร่วมวิพากษ์สื่อการเรียนการสอนร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี