วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ศธจ.ปัตตานี ร่วมประชุมออนไลน์เรื่องการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายตูวันอารง ยีบากา และ นางขวัญตา ค้าขึ้น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมออนไลน์เรื่องการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ ซึ่งจะดำเนินการจัดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นผู้ขี้แจงรายละเอียดการดำเนินการสอบ อาทิเช่น ผลการสอบปีการศึกษา 2564 ระบบบริหารการจัดสอบปีการศึกษา 2565 การเพิ่มลดจำนวนนักเรียนเข้าสอบแต่ละสนามสอบ การแต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบ ระดับสนามสอบ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ เพื่อให้ศูนย์สอบได้ดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเน้นย้ำให้ศูนย์สอบปฏิบัติตามคู่มืออย่างเครงครัด

QR Code หน้านี้ :
QR:  ศธจ.ปัตตานี ร่วมประชุมออนไลน์เรื่องการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมงานในพิธีปล่อยสัตว์น้ำ และกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ 2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรฟาร์มเกษตรอัจฉริยะขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม “เยาวชนศรชล.คนรักษ์ทะเล”
ประชุม “ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการนิเทศแบบเสริมพลัง”
กิจกรรมถอดบทเรียน “การพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2”