วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ศธจ.ปัตตานี ร่วมประชุมออนไลน์เรื่องการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายตูวันอารง ยีบากา และ นางขวัญตา ค้าขึ้น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมออนไลน์เรื่องการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ ซึ่งจะดำเนินการจัดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นผู้ขี้แจงรายละเอียดการดำเนินการสอบ อาทิเช่น ผลการสอบปีการศึกษา 2564 ระบบบริหารการจัดสอบปีการศึกษา 2565 การเพิ่มลดจำนวนนักเรียนเข้าสอบแต่ละสนามสอบ การแต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบ ระดับสนามสอบ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ เพื่อให้ศูนย์สอบได้ดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเน้นย้ำให้ศูนย์สอบปฏิบัติตามคู่มืออย่างเครงครัด

QR Code หน้านี้ :
QR:  ศธจ.ปัตตานี ร่วมประชุมออนไลน์เรื่องการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบการกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เครือข่ายความร่วมมือและขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางทะเลฯ
แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน
ประชุมบูรณาการขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางทะเลฯ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ ๔๓ ฉบับพระราชทาน