วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ศธจ.ปัตตานี ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยผ่านกลไกของ กศจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายตติยะ ฉิมพาลี ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ปัตตานี เป็นประธานในการประชุม โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยผ่านกลไกของ กศจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวาระการประชุม ได้แก่ การร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนงาน/ ปฏิทินการขับเคลื่อนนิเทศ ติดตามและประเมินผล การร่วมพิจารณาคณะกรรมการลงพื้นที่ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 การร่วมพิจารณา(ร่าง)เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลตามประเด็นการนิเทศ (หลักสูตร -การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน-การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้)
มีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ศธจ. ปัตตานี รวม 25 คน ณ ห้องประชุมพญาอินทิรา โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี