วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรายบุคคล

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรายบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2565 โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมอบรม จำนวน 46 คน เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าในและพัฒนาทักษะด้านการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรายบุคคล เพื่อให้บุคลากรสามารถกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กรได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายกฤติเดช กัญจน์ธนภูมิ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรายบุคคล