วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรายบุคคล

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรายบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2565 โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมอบรม จำนวน 46 คน เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าในและพัฒนาทักษะด้านการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรายบุคคล เพื่อให้บุคลากรสามารถกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กรได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายกฤติเดช กัญจน์ธนภูมิ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมหารือการเตรียมจัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2565
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและมอบเกียรติบัตรการจัดนิทรรศการในการแสดงสินค้าศิลปวัฒนธรรมและงานประจำปี จังหวัดปัตตานี วิถีใหม่ ประจำปี 2565
ศธจ.ปัตตานี ประชุมการจัดนิทรรศการในงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565
ศธจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2565
ศธจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญพระพุทธศาสนา เนื่องในวัน “อาสาฬหบูชา – เทศกาลเข้าพรรษา”
การดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี