วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

การคัดเลือกรูปแบบ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ งบประมาณ พ.ศ. 2565เพื่อส่งเสริมให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีการคัดเลือกผลงาน จำนวน ๒ ด้าน คือ

  • 1) ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร มีผู้ส่งผลงานจำนวน 5 ราย) และ
  • 2) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน) มีผู้ส่งผลงานจำนวน 10 ราย

โดยมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก ณ ห้องประชุมสำนักงนศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ของคณะผู้ประเมินอิสระในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก”
สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษานําร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี”
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ผลการคัดเลือก Best Practices โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ทางการศึกษาปฐมวัย