วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายงานผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม ระดับสถานศึกษา)

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายงานผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม ระดับสถานศึกษา) ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดนายศักดิ์จิต มาศจิตต์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม

การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา ระดับสถานศึกษาทั้ง 32 โรงเรียน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 24 คน ครูวิชาการ จำนวน 32 คน ผู้แทนผู้ปกครอง 7 คน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ทั้ง 3 สังกัด รูปแบบการจัดกิจกรรม แบ่งเป็นกลุ่มผู้บริหาร จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มครูวิชาการ 3 กลุ่ม และกลุ่มผู้แทนผู้ปกครอง 1 กลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรคที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรม ตลอดจนการแก้ปัญหาเบื้องต้น ข้อเสนอหรือความต้องการช่วยเหลือ และแนวทางการพัฒนาในระยะยาว พร้อมทั้งรายงานผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม ตามวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ ของ พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายงานผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม ระดับสถานศึกษา)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงพื้นที่เพื่อวางแผนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อบริโกคของสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานี
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม”
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“ประชุมเวทีหารือพหุภาคี เรื่อง ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง”