วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้คนไร้ที่พึ่งได้รับการคุ้มครอง ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ปกติสุข มีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม สามารถหารายได้เพียงพอแก่ค่าครองชีพ และสุขภาพร่างกายจิตใจเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ณ ห้องประชุมหาดวาสุกรี ชั้น 4 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม