วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

วันที่ 12 กันยายน 2565 นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้แต่งตั้งคณะผู้ประเมินอิสระประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2565 โดยในส่วนของจังหวัดปัตตานี มีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นคณะผู้ประเมินอิสระในการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ได้มีกำหนดการในการดำเนินการเก็บข้อมูลกับสถานศึกษานำร่องและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2565 การประชุมในวันนี้เป็นการหารือร่วมกันของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ภาคีเครือข่ายภาคการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกับสถานศึกษา เพื่อเตรียมการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแก่ผู้ประเมินต่อไป

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกิจกรรม Online focus group “ประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
ศึกษา’ตานี ประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2567
ศึกษา’ตานี ร่วมลงนาม MOU “ในการขับเคลื่อนโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม”
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไข(ร่าง) คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดงาน “โครงการนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2 (Open House 2024)”
ประชุมให้ข้อเสนอแนะการเขียนรายงานการพัฒนานวัตกรรมกรอบหลักสูตร Pattani Heritage