วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

วันที่ 12 กันยายน 2565 นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้แต่งตั้งคณะผู้ประเมินอิสระประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2565 โดยในส่วนของจังหวัดปัตตานี มีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นคณะผู้ประเมินอิสระในการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ได้มีกำหนดการในการดำเนินการเก็บข้อมูลกับสถานศึกษานำร่องและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2565 การประชุมในวันนี้เป็นการหารือร่วมกันของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ภาคีเครือข่ายภาคการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกับสถานศึกษา เพื่อเตรียมการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแก่ผู้ประเมินต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดปัตตานีรับการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ของคณะผู้ประเมินอิสระในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ด้านกฎหมายและส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษานําร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี”
ร่วมประชุมมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สป. ก้าวไกล ยกระดับการศึกษาไทย ในภูมิภาค”
เสวนาการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี