วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัดปัตตานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายชูชีพ ธรรมเพชร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม