วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

การประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดปัตตานีโดยผ่านกลไก กศจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมการประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษโดยผ่านกลไก กศจ. ประจำปีงบปรมาณ 2565 มีประเด็นในการประชุมได้แก่ การสรุปผลการขับเคลื่อนจากการลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 จากหน่วยงานทางการศึกษา (กลุ่มเป้าหมาย) ทุกสังกัดทุกประเภท ตลอดจนการสรุปปัญหาหรือความต้องการจำเป็นเร่งด่วน และการร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานทุกสังกัดทุกประเภท

โดยมีนายตติยะ ฉิมพาลี ผู้ทรงคุณวุฒิในกศจ. เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี , ผู้ทรงคุณวุฒิในกศจ. , คณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ , ตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษา (กลุ่มเป้าหมาย) , ศึกษานิเทศก์ ศรจ.ปัตตานี และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมจะบังติกอ โรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี