วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตจังหวัดปัตตานี

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางซัลวานา หะยีเยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายดัลนียาล สารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวนิรมัย นิเดร์หะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางศุภลักษณ์ เบ็ญฮาวัน และนายมูฮำหมัดซูไฮมี ดาหาลี เจ้าหน้าคุรุสภา
เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตจังหวัดปัตตานี ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี โดยมี นายณัทกร แก้วประชุม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 กล่าวรายงานต่อ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด
📌จังหวัดปัตตานี โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินโครงการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่น เพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตจังหวัดปัตตานี และในวันนี้ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตจังหวัดปัตตานี
📌สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการเสวนาและถอดบทเรียนฯ จากนั้น ประธานในพิธีพร้อมด้วย ผู้ใหญ่ใจดี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ร่วมมอบทุนการศึกษาจากการระดมทุน เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนอกระบบและเด็กตกหล่นที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้กับเด็ก จำนวน 14 ราย ,ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี จำนวน 15 ราย ,ทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่เดือดร้อน ที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนดารุลบารอกะห์ และทุนการศึกษาแก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี จำนวน 4 ราย
📌 จากนั้นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่น เพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตจังหวัดปัตตานี จำนวน 15 หน่วยงาน
📌จากนั้น ประธานในพิธี เยี่ยมชมนิทรรศการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี และร่วมบันทึกภาพร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ ผู้ใหญ่ใจดีและผู้เข้าร่วมรับทุนฯ

QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตจังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/ 2563
การลงนามแบบรายงาน กศภ.-18ภาคการศึกษา
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวซนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
โครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช ฯ(ม.ท.ศ.) ระดับภาค ( ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)