วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญ และสรุปผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา รับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อให้ส่วนราชการ และหน่วยงานได้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆของจังหวัดปัตตานีโดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องพญาตานี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image Google Drive Image