วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมี นายตติยะ ฉิมพาลี กรรมการใน กศจ.ปัตตานี ทำหน้าที่เป็นประธานในคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา โดยมีนายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยนางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566

Google Drive Image