วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีนายอุดร สิทธิพาที เป็นประธานในคณะอนุกรรมการบริหารราชการเซิงยุทธศาสตร์ โดยมีนายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยนางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระเพื่อทราบ ได้แก่

  • การแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • การสรุปงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566
  • การตรวจ ติดตามและประเมินผลของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  • การรายงานผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
  • รายงานผลการลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
  • การดำเนินงานโครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566
  • ร่างแผนปฏิบัติการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Google Drive Image