วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ.2566 – 2570

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2566-2570) ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี และสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการจัดการศึกษาจังหวัดปัตตานี ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน และได้รับเกียรติจาก ดร.เรชา ชูสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ.2566 – 2570
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
o08 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ร่วมพิธีรำลึกวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช