วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ.2566 – 2570

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2566-2570) ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี และสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการจัดการศึกษาจังหวัดปัตตานี ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน และได้รับเกียรติจาก ดร.เรชา ชูสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ.2566 – 2570
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงพื้นที่เพื่อวางแผนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อบริโกคของสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานี
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม”
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“ประชุมเวทีหารือพหุภาคี เรื่อง ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง”