วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

การประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2566

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image Google Drive Image

“ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม”

— google drive

QR Code หน้านี้ :
QR:  การประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประชุมวิทยากรและคณะทำงานกิจกรรมอบรมนักเรียนต้นแบบการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมอบรมนักเรียนต้นแบบ
กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
พัฒนากลไก และแนวทางส่งเสริมการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการ ศึกษาและความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาในจังหวัด
งานชุมนุมลูกเสือเทิดไท้องค์ราชัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านช่องแมว อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี