วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดีถวายพระกุศล แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักคำสอนทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความรักความสามัคคีก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี

Google Drive Image