วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญ และสรุปผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา รับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อให้ส่วนราชการ และหน่วยงานได้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆของจังหวัดปัตตานีโดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องพญาตานี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Google Drive Image