วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์จากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมประชาบดี พมจ.ปัตตานี ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม