วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน และ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการสอบ ปีการศึกษา 2565 นี้ มีผู้สอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4,999 คน และ ผู้สอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7,183 คน

ในการประชุมครั้งนี้ มีหัวข้อการประชุมเกี่ยวกับการนำเสนอผลการสอบย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา การนำผลการสอบไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา จำนวนสนามสอบและผู้เข้าสอบ การดำเนินการของกรรมการระดับสนามสอบในแต่ละระดับชั้นของปีการศึกษา 2565 และ นายตูวันอารง ยีบากา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบการจัดสอบ ได้ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ในสนามสอบ การรับส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ และเน้นย้ำการทำตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดซึ่งผู้เข้าสอบและผู้เกี่ยวข้องในสนามสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

  • วันที่ 31 มกราคม 2566 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาที่เข้าสอบ
  • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าสนามสอบและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตัวแทนศูนย์สอบ รวมผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 270 คน
Google Drive Image

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกิจกรรม Online focus group “ประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
การเรียนการสอนตามหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรสะสมหน่วยกิต-ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ
ประชุมพิจารณาเกณฑ์คัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ระดับภาค
ศึกษา’ตานี ประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2567
มอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไข(ร่าง) คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา