วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันร์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาริการจังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาบศึกษาริการจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาริการจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตในระบบราชการ พร้อบทั้งจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และนโยบายในการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และรวมไปถึงมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยงข้อง

Google Drive Image

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT 2023 – 32

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี