วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อกำกับติดตามให้คำแนะนำช่วยเหลือและแก้ไขในการจัดสอบของสนามสอบ ทั้งนี้ มีนักเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และ สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดปัตตานี เข้าสอบ 4,999 คน จาก 90 โรงเรียน มีจำนวนสนามสอบ 29 สนามสอบ ผลจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนามสอบปฏิบัติตามระเบียบที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมงานในพิธีปล่อยสัตว์น้ำ และกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ 2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรฟาร์มเกษตรอัจฉริยะขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม “เยาวชนศรชล.คนรักษ์ทะเล”
ประชุม “ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการนิเทศแบบเสริมพลัง”
กิจกรรมถอดบทเรียน “การพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2”