วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อกำกับติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และแก้ไขในการจัดสอบของสนามสอบ ทั้งนี้ มีนักเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และ สังกัดองค์การบริหารจังหวัดปัตตานี เข้าสอบ 7,183 คน จาก 97 โรงเรียน มีจำนวนสนามสอบ 29 สนามสอบ ผลจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนามสอบปฏิบัติตามระเบียบที่สทศ.กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม “บอกข่าวเล่าเรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet
ข้อมูลผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 สังกัด สช. และ สังกัด อปท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 3 ศูนย์สอบ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 สังกัดสช. และ สังกัด อปท.
ข้อมูลผู้เข้าสอบการทตสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ชุดที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566