วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อกำกับติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และแก้ไขในการจัดสอบของสนามสอบ ทั้งนี้ มีนักเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และ สังกัดองค์การบริหารจังหวัดปัตตานี เข้าสอบ 7,183 คน จาก 97 โรงเรียน มีจำนวนสนามสอบ 29 สนามสอบ ผลจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนามสอบปฏิบัติตามระเบียบที่สทศ.กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมงานในพิธีปล่อยสัตว์น้ำ และกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ 2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรฟาร์มเกษตรอัจฉริยะขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม “เยาวชนศรชล.คนรักษ์ทะเล”
ประชุม “ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการนิเทศแบบเสริมพลัง”
กิจกรรมถอดบทเรียน “การพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2”