วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

การอบรมขยายผลวิทยากรแกนนำและผู้ประเมินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มพัฒนาการศึกษาดำเนินการจัดอบรมขยายผลวิทยากรแกนนำและผู้ประเมินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566 โดยนายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมและนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร จำนวน 7 หน่วยงาน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 ราย

ในการอบรมจะมีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสถานศึกษาสีขาว โดยวิทยากรขยายผลและผู้เมินฯ ระดับจังหวัด ดังนี้

  1. นายมหิศร ปัตนราษฎร์ สังกัด อาชีวศึกษา
  2. นางสุทิศา ซุ่นคง สังกัด กศน. จังหวัดปัตตานี
  3. นางสาวปาณิสรา อินทศิริ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
  4. นางสาวปัทมา ลิ้ม สังกัด สพม.ปัตตานี
  5. นายอัซมิง ฮะซา สังกัด สพป.ปน 2
  6. นางสาวนูรฟาตีฮะห์ มะระฮาแม สังกัด สช.จังหวัดปัตตานี
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  การอบรมขยายผลวิทยากรแกนนำและผู้ประเมินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา