วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

การอบรมขยายผลวิทยากรแกนนำและผู้ประเมินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มพัฒนาการศึกษาดำเนินการจัดอบรมขยายผลวิทยากรแกนนำและผู้ประเมินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566 โดยนายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมและนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร จำนวน 7 หน่วยงาน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 ราย

ในการอบรมจะมีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสถานศึกษาสีขาว โดยวิทยากรขยายผลและผู้เมินฯ ระดับจังหวัด ดังนี้

  1. นายมหิศร ปัตนราษฎร์ สังกัด อาชีวศึกษา
  2. นางสุทิศา ซุ่นคง สังกัด กศน. จังหวัดปัตตานี
  3. นางสาวปาณิสรา อินทศิริ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
  4. นางสาวปัทมา ลิ้ม สังกัด สพม.ปัตตานี
  5. นายอัซมิง ฮะซา สังกัด สพป.ปน 2
  6. นางสาวนูรฟาตีฮะห์ มะระฮาแม สังกัด สช.จังหวัดปัตตานี
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  การอบรมขยายผลวิทยากรแกนนำและผู้ประเมินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/ 2563
การลงนามแบบรายงาน กศภ.-18ภาคการศึกษา
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวซนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
โครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช ฯ(ม.ท.ศ.) ระดับภาค ( ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)