วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

การสร้างการรับรู้ การดำเนินโครงการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา Innovation For Thai Education

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินงานโดรงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมชื่งประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ ตัวแทนหน่วยงาน ผู้บริหารสถาน ศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย (30 โรงเรียน) ได้รับทราบและปฏิบัติเป็นแนวทาง เดียวกัน ในการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าหมายให้ได้ร้อยละ 100 ของสถาน ศึกษา ที่ร่วมโครงการ มีรูปแบบ แนวทาง การนิทศ และการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี้ ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสถานศึกษาที่เข้าร่วมการคัดเลือก Best Practices ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  การสร้างการรับรู้ การดำเนินโครงการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา Innovation For Thai Education
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไข(ร่าง) คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ศึกษาตานี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดปัตตานี
ศึกษาตานีประชุมหารือการจัดการศึกษาในเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี
พัฒนานวัตกรรม โครงการ IFTE พ.ศ. 2567
ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดงาน “โครงการนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2 (Open House 2024)”