ประชุมชี้แจงการเตรียมข้อมูลรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธาน
เปิดการประชุมขี้แจงการเตรียมข้อมูลรายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมี ผู้บริหารการศึกษาหรือผู้แทนฝ่ายบริหาร และผู้รับผิดชอบงาน รายงานนโยบาย ฯ จากแต่ละสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการรายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อไป

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมชี้แจงการเตรียมข้อมูลรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่แกนนำ ขยายผล 7 จังหวัดภาคใต้
เปิดรับสมัครบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ในรูปแบบออนไลน์)
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ร่วมรับการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
งานมหกรรมวิชาการร่วมใจ สายใย วรคามิน ครั้งที่ 19