วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้คนไร้ที่พึ่งได้รับการคุ้มครองให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ปกติสุขมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสามารถหารายได้เพียงพอแก่ค่าครองชีพและมีสุขภาพร่างกายจิตใจเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ณ ห้องประชุมหาดตะโละกโปร์ ชั้น 4 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม

Google Drive Image