วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ร่วมกับบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดีแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความสามัคคีของบุคลากร ณ บริเวณหน้าเสาธง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Google Drive Image