วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยนายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และนายนันท์ สังข์ชุม รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564

โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดได้ลงพื้นที่โรงเรียน/สถานศึกษาทุกสังกัด ทั้ง 12 อำเภอ เพื่อติดตามและเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนฯ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสถานศึกษา พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหา อุปสรรค์ และแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานีต่อไป