วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุม กศจ. ปัตตานี ครั้งที่ 7/2566

Google Drive Image

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปิตตานี ในฐานะประธาน
กรรมการ กศจ.ปิตตานี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ /2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมี ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยนายนิรัน ดะแซ รองศึกษาธิการจงหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระเพื่อทราบ เรื่อง

  • การลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • และการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
  • การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี รวมทั้งหน้าที่และอำนาจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
  • โครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี ในประเด็นความต้องการด้านการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย

และวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง

  • การแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567
  • หลักเกณฑ์การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2567