วันจันทร์, 17 มกราคม 2565

ประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

เมื่อวันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายชี้แจงในการประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ผ่านระบบ VDO Conference Line Meeting โดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนว จำนวน 135 คน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ผ่านทางสื่อระบบออนไลน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำนักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 13 เข้าเฝ้าฯ และรับพระราชทานทุนการศึกษา ม.ท.ศ.
ประชุมชี้แจง และติดตามผลการรับบริการวัคซีนของสถานศึกษาทุกสังกัด ณ ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ
ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 39/2564
ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดปัตตานี
ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน งาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE” ประจำปี 2564