วันจันทร์, 17 มกราคม 2565

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 36/2564

ดร.ศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ชี้แจง เรื่อง การเตรียมความพร้อมมาตรการผ่อนคลายของสถานศึกษาให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 36/2564 วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ผ่านทางสื่อระบบออนไลน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำนักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 13 เข้าเฝ้าฯ และรับพระราชทานทุนการศึกษา ม.ท.ศ.
ประชุมชี้แจง และติดตามผลการรับบริการวัคซีนของสถานศึกษาทุกสังกัด ณ ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ
ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 39/2564
ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดปัตตานี
ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน งาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE” ประจำปี 2564