วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 36/2564

ดร.ศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ชี้แจง เรื่อง การเตรียมความพร้อมมาตรการผ่อนคลายของสถานศึกษาให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 36/2564 วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 36/2564
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา