วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปี 2564 ฉบับย่อ

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปี 2564 ฉบับย่อ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายงานผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม ระดับสถานศึกษา)
ศธจ.ปัตตานี ดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศธจ.ปัตตานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2566 – 2570
ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2566-2570)
ภาพรวมสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2564