วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.

24 ม.ค. 2565
ตามหนังสือที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา โดยให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุค

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565

05 ม.ค. 2565
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 และรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังครูและความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา นั้น หากมีผู้ประสงค์ขอย้าย ให้ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมงบหน้า