วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดปัตตานี กิจกรรม “ใครติดยายกมือขึ้น ปัตตานีคืนคนดีสู่สังคม” ประจำปีงบประมาณ 2566

29 ก.ย. 2566
วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนkการศึกษา พร้อมด้วย นายอันวา สะอุ และนางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ไปติดตาม เยี่ยมเยียน มอบกำลังใจ ประสานหน่วยงานในพื้น ในการดูแลคุณภาพชีวิต อาชีพของผู้ที่ผ่านการอบรมและครอบครัว ให้มีความมั่นคงยังยืน สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข ตามโครงการป้องก

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ระดับทอง และรักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

28 ก.ย. 2566
วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิชาการศึกษา นางสาวเจ๊ะนูรียานี เจ๊ะกาเดร์ และนางสาวบูรมีย์ แลแมแน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในสถานศึกษา ระดับทอง และรักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจั

Active Learning การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษานำรองพื้นที่นวัดกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

25 ก.ย. 2566
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.ปัตตานี ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี จัดอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ให้กับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 , 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษานำร่องพื้