วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานผลการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา รายการค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และให้การส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสู่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อย่างเป็นรูปธรรม สร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างไม่มีขอบเขต ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ทางราชการ เป็นที่หนึ่ง

QR Code หน้านี้ :
QR:  รายงานผลการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2564
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“ประชุมเวทีหารือพหุภาคี เรื่อง ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง”
ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ศึกษา’ตานี ร่วมกับ ศรภ.7 ดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
ศึกษา’ตานี ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานการจัดงาน “สานพลังการศึกษา พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้”