วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

รายงานผลการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา รายการค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และให้การส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสู่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อย่างเป็นรูปธรรม สร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างไม่มีขอบเขต ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ทางราชการ เป็นที่หนึ่ง

QR Code หน้านี้ :
QR:  รายงานผลการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2564
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
o08 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ร่วมพิธีรำลึกวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช